اخبار ورزشی » سوسیه داد مذاکره با مایورال را تائید کرد