اخبار اجتماعی » انجام 288 مورد عملیات امداد و نجات در 72 ساعت گذشته